Back to top

Dokumentumok

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovný poriadok  pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a školských zariadení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby -PRO SCHOLA  /2020/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokyny Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským na obdobie školského roku 2020/2021

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť
 2. Dodatok č. 1​
 3. Pokyny a pravidlá počas pandémie COVID – 19 na hodinách TV a SRL
 4. Hospodárska oblasť
 5. Školský internát SOŠ RV Dunajská Streda
 6. Školská jedáleň
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISKOLÁNK  BELSŐ  RENDTARTÁSA

 1. Diákotthon-felvételi kérelem-nyomtatvány
 2. ŠTÚDIUM PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU
 3. Žiadosť o individuálne štúdium
 4. Žiadosť o opakovanie ročníka
 5. Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
 6. Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
 7. Žiadosť o predľženie klasifikačného obdobia
 8. Žiadosť o prestup 
 9. Žiadosť o uvolnenie žiaka z vyučovania
 10. Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky
 11. Žiadosť o zmenu športového odvetvia
 12. Žiadosť o zmenu študijného odboru
 13. Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Smernica na prevenciu proti šikanovaniu na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s VJM ​