Back to top

Potravinárstvo

     Študijný odbor potravinártsvo – potravinár kvalitár pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti potravinárstva, hodnotenia, kontroly a dozoru výroby, hygieny, distribúcie  a predaja potravín. Obsah vzdelávania reaguje aj na nové trendy rozvoja potravinárstva a  chemického priemyslu, pôdohospodárstva, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich.

Žiaci si môžu vybrať z nasledovných odborných zameraní:

 2940 M 09 potravinártsvo – potravinár kvalitár

  • Absolventi vedia hodnotiť a kontrolovať potraviny, tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy.
  • Sú schopní orientovať sa v problematike základných potravinárskych technológii, v problematike výživy a dietetiky, v analýze a hodnotení potravín, v oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny.
  • Absolventi sú schopní pracovať v zariadeniach  verejného stravovania, školských jedálňach, pri tvorbe a zostavovaní zdravých a dietetických jedál.
  • Absolventi  sú schopní samostatne vykonávať odborné operácie ako potravinársky technik, kvalitár, laborant vykonávajúci biochemické a mikrobiologické operácie, kontrolór akosti v potravinárskych a spracovateľských  podnikoch, v prevádzkových laboratóriách.
  • Absolventi môžu pôsobiť ako manažéri v odvetviach potravinárskeho priemyslu a  ako technicko-hospodársky pracovníci v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín.
  • Môžu  pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu  príslušného zamerania.

Školský vzdelávací program si môžete pozrieť tu:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=162496