Back to top

Študijné súťaže

Občianske združenie Pro Schola et Vita, ktoré pôsobí pri našej škole, bolo založené na jeseň roku 2001. Jeho cieľom je podporovať študentov školy. Finančné zdroje združenia pochádzajú z príspevkov daňových poplatníkov a darov. Každý šiesty mesiac poskytuje občianske združenie 50 eur desiatim najúspešnejším žiakom školy. Podmienky a bodový systém udeľovania motivačného štipendia spoločne vypracúva riaditeľstvo a študentská rada. Každý žiak získava určitý počet bodov za svoj študijný prospech v danom polroku, účasť na školských, okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a umiestneniach. Okrem toho sa body udeľujú aj za účasť na školských a mimoškolských podujatiach a za aktívnu organizáciu v študentskej rade. V prvom polroku školského roka 2023/2024 získalo štipendium vo výške 50 eur 11 študentov. Všetkým blahoželáme a prajeme im veľa ďalšej usilovnej práce a nadšenia! 1, Balázs Rudolf Csápai 2, Jázmin Győri 3, Bulcsú Bíró 4, Zsófia Puha 5, Félix Radoš 6, Angelika Tóth 7, Alexandra Porubská 8, Nóra Baloghová 9, Emma Almási 10,Máté József Végh 11, Balázs Perleczky
Dňa 17.1.2024 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v budove Strednej zdravotníckej školy . Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Máté József Végh, študent III.SM triedy, kto súťažil v kategórii 2C2. Úspešne skončil na 2. mieste, zatiaľ čo Bulcsú Bíró, študent I.A triedy, obsadil 3. miesto v kategórii 2D. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a prajeme ďalšie úspechy!
16.12.2023 sa študenti našej školy zúčastnili 24. ročníka tradičnej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy "Pislákoló mécses" ("Blikajúca sviečka") v Komárne. Jázmin Győri z II.B/SM triedy a Balázs Rudolf Csápai z IV.A/FJK triedy získali hodnotenie strieborného pásu. Gratulujeme!
"Cieľom je čítanie, boj Legere, cieľom súťaže je samotný boj." Osláviť trikrát 200. narodeniny dvoch velikánov maďarskej literatúry, Sándora Petőfiho a Imreho Madácha, je veľmi skvelá vec. Súťažiť na rušnej univerzitnej pôde, spoznávať nových ľudí - to je úžasný pocit. Dostať trikrát niekoľko strán textu na prečítanie ako domácu úlohu a s radosťou splniť túto povinnosť – je to nezvyčajný počin. Byť v budove školy do pol deviatej, brainstorming, hranie, púšťať hudbu, piť čaj a kávu, diskutovať o texte, rozprávať sa - veľmi povznášajúce, ešte viac pri spätnom pohľade... Ísť domov z opustenej školskej budovy za súmraku, bojovať s technikou a nevzdávať sa - veľká výzva. Vytvoriť niečo jedinečné, výnimočné, pretvárať klasiku, zhutniť pätnásť farieb Madácha do piatich minút, byť Adamom ako Adam, byť Evou ako Vivien, stať sa Luciferom ako Réka – je to bežný zázrak. Vnímať tento proces ako učiteľ je ten najkrajší dar. Očariť publikum na predstavení je to najúžasnejšie. Z celého srdca ďakujem Ádámovi Tóthovi z III.D/HA triedy, Réke Kürthyovej z II.SM triedy a Vivien Győriovej z IV.D triedy ich vytrvalú prácu, dnes už nezvyčajný vzťah k literatúre, nekonečnú trpezlivosť, tvorivé nápady, technickú prípravu, úsmevy, každodennú radosť, chvíle spoločnej radosti. Špeciálne poďakovanie patrí Danielovi Ághovi z IV.A triedy za jej profesionalitu, Krisztiánovi Takácsovi z III.D/HA triedy a našej bývalej študentke Edine Komjátiovej za ich obetavú pomoc. Tím „Alföldiek“ (Tím “Dolniaky“) sa umiestnil na 4. mieste XII. ročníka literárnej súťaže Legere. Neboli síce hlavnými víťazmi v sekcii tvorivej miniliteratúry, ale na prezentácii bolo jasné, že ak by sa udeľovala cena divákov, vyhrali by. Ak chcete vidieť ich krátke video, vyhľadajte ich, radi vám ho premietnu. Gratulujeme, je to veľká zábava, bola to skvelá práca! Lívia Kis, prípravná učiteľka
12. decembra 2023 sa uskutočnil druhý ročník environmentálnej súťaže, "Eko študentská súťaž ", ktorú organizovala Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede s podporou Obecného úradu a Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. Z našej školy sa súťaže zúčastnili študenti IV. A triedy, Balázs Rudolf Csápai, Evelin Németh a Lili Tóth. V školských kolách žiaci pracovali v trojčlenných družstvách. Dostávali materiály na čítanie a pracovné listy, spoločne odpovedali na otázky a vrátili ich v stanovenej lehote. V jednotlivých školách riešili zadané úlohy online v Escape room programe s tematikou environmentálne uvedomelého života a udržateľného životného štýlu. V mestskom kole členovia postupujúcich tímov súťažili ako jednotlivci. Ako prvé vyplnili online test s viacerými možnosťami odpovede pomocou vlastných mobilných zariadení. Otázky boli vytvorené na základe prečítaného textu a úloh z online kôl. Do finále postúpilo 15 najúspešnejších súťažiacich. Finalisti napísali a predniesli rečnícky prejav, ktorého tému sa dozvedeli až tam. Na prípravu prejavu mali 60 minút. Dĺžka prejavu bola obmedzená na 3 až 5 minút. Počas bodovania odborná porota hodnotila súťažiacich na základe ich inovatívnych nápadov v oblasti životného prostredia, štýlu prezentácie a kvality ich prejavu. Finalista Balázs Rudolf Csápai získal za svoj rečnícky prejav špeciálnu cenu Obecného úradu v Dunajskej Strede. Témou prejavu boli možné spôsoby ochrany a zachovania pôdy, ktorú sme si požičali od našich vnukov. Gratulujeme našim súťažiacim!
30. novembra 2023 Balázs Perleczky z III.B/C triedy a Bulcsú Bíró z I.A/JK triedy reprezentovali našu školu v Bratislave na XVII. ročníku súťaže v prednese poézie a prózy. Tento rok si súťažiaci mohli vybrať z diel Alajosa Csicsayho, Antala Fülöpa, Gyulu Bodnára, Lászlóa Baraka, Károlya Kövesdyho a Sándora Strieženeca. Balázs vybranú prózu skvelo predniesol. Bulcsú sa vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste. K dosiahnutým výsledkom gratulujeme, prajeme ďalšie úspešné súťaženie!
Verejnoprospešná organizácia Pro Selye Univerzitas (PSU) v Komárne, ktorá je partnerom Maďarskej Univerzity poľnohospodárskych a prírodných vied (MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ) so sídlom v Gödöllő (Maďarsko), vyhlásila jedinečnú súťaž na Hornej zemi pod názvom Medzinárodná študijná súťaž Ignáca Darányiho, zaoberajúca sa s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Našu školu zo žiakov IV. A/F triedy reprezentovali Balázs Rudolf Csápai, László Kelemen a Dániel Ágh. Našich žiakov čakal písomný kvíz o živote Ignáca Darányiho, potom nasledoval 30 minútový kvíz o botanike. Každý tím vystupoval v krátkom dvojminútovom filme, po ktorom nasledovala nami pripravená prezentácia. Témou prezentácie bolo predstavenie biotopu domoviny s osobitným dôrazom na históriu a význam biotopu, druhové bohatstvo na ochranu a na potenciálnu hrozbu. Naša prezentácia bola o ochrane Klátovského ramena, ale aj o jeho ohrozenosti. Jednotlivé úlohy hodnotili vysokoškolskí pedagógovia. Celý program spestrila prezentácia Dr. Andrása Geösela, riaditeľa Ústavu záhradníckych vied MATE, pod názvom „Na čo sú huby dobré - okrem stravovania?“ Naši študenti sa umiestnili na 2. mieste, čo je veľký úspech. Súťaž dosiahla cieľ, keďže sme mali možnosť spoznať ďalších študentov zo Srbska s podobnými záujmami. Ďakujeme za výbornú organizáciu!
24. novembra 2023 sa konalo školské kolo pravopisnej súťaže v slovenskom jazyku. Do trojkolovej tímovej súťaže sa zapojilo 36 žiakov z 18 tried. Konečné výsledky boli naozaj tesné, pričom na prvom mieste sa tento rok umiestnili dvaja žiaci II. SM triedy, Noel Varga a Laura Jančovičová. Druhé miesto obsadili Márk Farkaš a Márk Csörgő, študenti IV. SG triedy. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo I.SM, ktoré reprezentovali Adél Dudás a Vivien Lábodi. Víťazom a všetkým našim zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme!
Dňa 23. novembra sa uskutočnila súťaž v orbe, na ktorej sa zúčastnili žiaci 3. A triedy študujúci farmárstvo. Našťastie počasie bolo priaznivé a pôda ideálna na oranie. Študenti s radosťou v spolupráci svojich odborných pedagógov vyskúšali nový traktor. Súťaže sa zúčastnili títo žiaci: Attila Bašternák, Rebeka Csibová, Ádám Göndör, Kristóf Gróff, Levent Gyurkovics, Ádám Kalaš, Izabella Maszárová, Tamás Mizera, Tamara Nagy, Máté Póda a Nikolasz Vasmera. Po zoraní parciel a pozemkov sa uskutočnilo hodnotenie súťaže: 1. miesto : Attila Bašternák 2. miesto : Kristóf Gróff 3. miesto : Máté Póda 4. miesto : Nikolasz Vasmera 5. miesto :Levente Gyurkovics 6. miesto: Ádám Kalaš Všetci účastníci boli obohatení o praktické skúsenosti a o  zážitky z vyskúšania nového traktora.
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 22. novembra 2023. Súťaže sa zúčastnilo 40 študentov. Tento rok sa najlepšie umiestnil Bulcsú Bíró, žiak I. FJK/A triedy, ktorý tak bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v kategórii 2D, a Máté József Végh, žiak III. triedy SM, v kategórii 2C2 (anglická fonetika). Prajeme im veľa úspechov!  
16. novembra 2023 sa opäť konala online súťaž v angličtine Best in English, do ktorej sa nominovalo 702 škôl z 34 krajín. Úlohy zahŕňali čítanie a počúvanie s porozumením a gramatické úlohy, na vypracovanie ktorých mali k dispozícii 60 minút. Z našej školy sa nominovalo 27 študentov, z ktorých najúspešnejší bol Ádám Tóth, študent III.D/HA triedy, 2. najlepší výsledok dosiahla Angelika Tóth, žiačka II.B/M a tretí najlepší výsledok dosiahol Márk Csörgő, žiak IV.SG triedy. K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!
Emese Győri, študentka I.HA triedy získala strieborný pás na národnej konferencii Hľadačov pokladov - študentov skúmajúcich miestne hodnoty. Venovala sa historickým pamiatkam a tradíciám odľahlej malej obce Dobóruszka (Ruská). Počas prípravy pracovala veľmi usilovne a s pokorou. Počas prípravy svojej prezentácie, ktorú predstavila v Galante, v sídle Nadácie Pétera Pázmánya, čerpala z rozprávania a fotografií svojej mamy a starého otca (za čo je im veľmi vďačná), ako aj z viacerých odborných zdrojov. Porota ocenila jej rozsiahle vedomosti a povzbudila ju do ďalšieho výskumu. Sme veľmi hrdí na Emese, ktorá je na našej škole len dva a pol mesiaca a už dosiahla takýto významný úspech.

Stránky